วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ส่วนตัว

นายอนล เกษมสุข หมู่เรียน 2 รหัสประจำตัว 527190561 ศูนย์ราชโบริกานุเคราะห์

รหัสวิชา GD6108
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์มงคล ภวังคนันท์
วิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อย่าไปกลัว!!


เอาหัวโขกกำแพงมีดแทงปอด

ฟาดด้วยน็อตตีด้วยชามตามด้วยไห

ทิ่มด้วยมีดยิงด้วยปืนลนด้วยไฟ

ถึงอย่างไรก็ไม่คลายจากรักเมีย!!!

คติประจำใจ


ทำก่ออย่าให้รู้.
ถึงรู้ก่อย่าให้เห็น..
ถึงเห็นก่ออย่าไปรับ...
ถึงรับก่อรับแค่ครึ่งเดียว....


^___^